Jakie zmiany w kosztach pracownika nastąpią od lipca 2024 roku?

Od lipca 2024 roku następuje kolejna zmiana w wynagrodzeniach. Dotychczasowa kwota minimalna: 4 242,00 zł ulega zwiększeniu i będzie wynosić teraz: 4 300,00 zł. Dla pracodawców oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia pracownika od lipca 2024. Poniżej przedstawiamy szczegóły nadchodzących zmian dla pracodawców.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika

Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2024 roku: 4 300,00 zł brutto

 • Składka emerytalna: 9,76%

4 300,00 zł x 9,76% = 419,68 zł

 • Składka rentowa: 6,50%

4 300,00 zł x 6,50% = 279,50 zł

 • Składka wypadkowa: 1,67%

4 300,00 zł x 1,67% = 71,81 zł

 • Składka na FP: 2,45%

4 300,00 zł x 2,45% = 105,35 zł

 • Składka na FGŚP: 0,1%

4 300,00 zł x 0,1% = 4,30 zł

 • Wpłata podstawowa na PPK: 1,5%

4 300,00 zł x 1,5% = 64,50 zł

RAZEM: 5 245,14 zł (składki: 21,98%) – całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

Co składa się na wynagrodzenie brutto pracownika?

Na kwotę wynagrodzenia brutto pracownika wpływ mają: 

1. Składki społeczne finansowane przez pracownika – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość składek:

 • Emerytalne: 9,76%
 • Rentowe: 1,50%
 • Chorobowe: 2,45%
 • Zdrowotne: 9,00%

2. Zaliczka na podatek dochodowy – obliczana według skali podatkowej, dla której stawka wynosi 12% lub 32%. Niektórzy pracownicy mogą również korzystać ze zwolnienia z podatku, wtedy ich wynagrodzenie jest wyższe o kwotę, jakiej pracodawca nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego.

3. Wpłaty na PPK finansowane przez pracownika (jeśli pracownik zdecyduje się na przystąpienie do tego programu). Stawki:

 • Podstawowa: 2%
 • Dodatkowa: 2%

4. Wynagrodzenie netto, czyli wynagrodzenie wypłacane pracownikowi „na rękę” (przysługujące po dokonaniu wszelkich potrąceń wskazanych w punktach).

5. Kwota minimalnego wynagrodzenia – przepisy określają minimalną kwotę, jaką trzeba zapłacić osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę. Od lipca 2024 roku kwota minimalna to: 4 300,00 zł.

*W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie minimalne jest ustalane proporcjonalnie do wysokości etatu.

Dodatkowe koszty pracodawcy – składki ZUS finansowane przez zakład pracy

Oprócz składek potrącanych z pensji pracownika, całkowity koszt zatrudnienia obejmuje również dodatkowe składki płacone przez pracodawcę na rzecz pracownika:

 • Emerytalne: 9,76%
 • Rentowe: 6,50%
 • Wypadkowe*: 1,67%**
 • FP: 2,45%
 • FGŚP: 0,1%

Jak widać, pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ponad 20% pensji.

*Istnieją wyjątki, kiedy nie trzeba opłacać za pracownika składki na Fundusz Pracy (FP) oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dotyczy to m.in.: kobiet, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat; osób powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – zwolnienie z tych opłat przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu; pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – zwolnienie przysługuje wówczas przez okres 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę; pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie ukończyli 30 lat – zwolnienie przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicy mogą zdecydować się na uczestnictwo w dobrowolnym programie oszczędzania na emeryturę, czyli PPK. W takim przypadku pracodawca musi pamiętać, że podobnie jak składki ZUS, wpłaty na PPK są finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Wysokość wpłat pracodawcy wynosi:

 • Podstawowa: 1,5%
 • Dodatkowa: 2,5%

Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, które są w wieku między 18 a 55 lat, podlegają automatycznie zgłoszeniu do PPK.