Kadry i płace

Kadry i płace:

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • prowadzenie akt osobowych – przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (między innymi umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy,
 • prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i innych.

Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników

 • sporządzenie listy płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Dokumentacja umów zlecenia i umów o dzieło

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
 • przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło,
 • sporządzenie rachunków do w/w dokumentów.

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy),
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne.